ค้นหาจากรหัสกองทุน

KT-GOLD

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ ฟันด์

Performance

(KT-GOLD)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
15.17%ดี
14.34%
6M
12.13%
1Y
22.50%ดี
20.31%
3Y (annualized)
0.91%ดี
0.01%
5Y (annualized)
0.98%
10Y (annualized)
--
3.01%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
1.01ดี
0.86
3Y (annualized)
-0.13ดี
-0.28
5Y (annualized)
-0.06
10Y (annualized)
--
0.11

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล