ค้นหาจากรหัสกองทุน

KT-INDIA-A

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเคแทม อินเดีย อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า

ผลตอบแทน
-1.90%
3M
-0.76%
6M
-15.34%
1Y
ดูทั้งหมด

กลยุทธ์การลงทุน

กองทุนหลักคือ Invesco India Equity Fund โดยการลงทุนส่วนใหญ่จะลงทุนในหุ้น หรือตราสารที่คล้ายคลึงกัน ของบริษัทจดทะเบียนในอินเดีย ไม่น้อยกว่า 70% ของมูลค่าสินทรัพย์รวม

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
KTAM
ประเภทกอง
India Equity
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
นโยบายค่าเงิน
ไม่ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Feb 9, 16
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,404,460,950.74 บาท