ค้นหาจากรหัสกองทุน

KTSET50RMF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ

Performance

(KTSET50RMF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-13.27%
6M
-11.49%
1Y
-13.49%ดี
-13.63%
3Y (annualized)
0.95%
5Y (annualized)
--
0.52%
10Y (annualized)
--
9.30%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
10.21%
3Y (annualized)
11.19%
5Y (annualized)
--
11.26%
10Y (annualized)
--
14.49%

27 ก.พ. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล