ค้นหาจากรหัสกองทุน

KTSS

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงไทยสะสมทรัพย์

Performance

(KTSS)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.32%ดี
0.30%
6M
0.66%ดี
0.62%
1Y
1.19%
3Y (annualized)
1.13%ดี
1.04%
5Y (annualized)
1.24%ดี
1.19%
10Y (annualized)
1.65%ดี
1.40%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-5.75
3Y (annualized)
-5.66ดี
-6.98
5Y (annualized)
-5.78ดี
-6.35
10Y (annualized)
-4.59ดี
-5.49

30 ต.ค. 62

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล