ค้นหาจากรหัสกองทุน

KTSS

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงไทยสะสมทรัพย์

Performance

(KTSS)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.23%ดี
0.24%
6M
0.52%ดี
0.53%
1Y
1.22%ดี
1.16%
3Y (annualized)
1.11%ดี
1.02%
5Y (annualized)
1.17%ดี
1.13%
10Y (annualized)
1.66%ดี
1.41%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-9.50ดี
-10.10
3Y (annualized)
-5.48ดี
-6.88
5Y (annualized)
-6.34ดี
-6.74
10Y (annualized)
-4.63ดี
-5.57

27 ก.พ. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล