ค้นหาจากรหัสกองทุน

KTSS

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงไทยสะสมทรัพย์

Performance

(KTSS)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.37%ดี
0.33%
6M
0.71%ดี
0.64%
1Y
1.18%
3Y (annualized)
1.13%ดี
1.03%
5Y (annualized)
1.26%ดี
1.20%
10Y (annualized)
1.65%ดี
1.39%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-5.63
3Y (annualized)
-5.61ดี
-6.97
5Y (annualized)
-5.58ดี
-6.23
10Y (annualized)
-4.59ดี
-5.47

20 ก.ย. 62

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล