ค้นหาจากรหัสกองทุน

LHACTLTF-D

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผล

Performance

(LHACTLTF-D)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-6.38%
6M
-6.02%ดี
-7.00%
1Y
-2.79%ดี
-5.36%
3Y (annualized)
1.32%ดี
0.23%
5Y (annualized)
--
0.90%
10Y (annualized)
--
9.81%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-0.46ดี
-0.76
3Y (annualized)
0.05ดี
-0.05
5Y (annualized)
--
0.02
10Y (annualized)
--
0.59

19 ก.พ. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล