ค้นหาจากรหัสกองทุน

LHDEBT-D

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล

Performance

(LHDEBT-D)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
1Y
1.68%ดี
1.47%
3Y (annualized)
1.72%
5Y (annualized)
1.58%
10Y (annualized)
0.00%-
2.28%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.00%-
-
6M
0.00%-
-
1Y
0.74%
3Y (annualized)
1.00%
5Y (annualized)
0.85%
10Y (annualized)
0.00%-
0.91%

22 ก.ย. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล