ค้นหาจากรหัสกองทุน

LHDEBT-R

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

Performance

(LHDEBT-R)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
6M
1.85%ดี
1.86%
1Y
2.98%ดี
2.93%
3Y (annualized)
1.99%
5Y (annualized)
2.11%
10Y (annualized)
--
2.39%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
0.57%ดี
0.63%
3Y (annualized)
0.55%ดี
0.57%
5Y (annualized)
0.61%ดี
0.74%
10Y (annualized)
--
0.75%

21 พ.ย. 62

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล