ค้นหาจากรหัสกองทุน

LHEQD-A

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล ชนิดสะสมมูลค่า

Performance

(LHEQD-A)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
8.00%ดี
7.17%
6M
12.69%ดี
11.00%
1Y
6.95%ดี
4.42%
3Y (annualized)
-5.18%
5Y (annualized)
4.04%ดี
3.21%
10Y (annualized)
--
6.25%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
0.10ดี
-0.04
3Y (annualized)
-0.35ดี
-0.33
5Y (annualized)
0.21ดี
0.16
10Y (annualized)
--
0.32

24 ก.พ. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY