LHESPORT-E

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด แอล เอช อีสปอร์ต ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนกิส์

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
12.95%
3M
12.93%
6M
-4.81%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
LHFUND
ประเภทกอง
Technology Equity
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
500 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
29 ต.ค. 63
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
34,618,446.41 บาท