ค้นหาจากรหัสกองทุน

LHGINCOME-A

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า

Performance

(LHGINCOME-A)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.38%ดี
0.02%
1Y
20.47%
3Y (annualized)
4.29%
5Y (annualized)
--
4.88%
10Y (annualized)
--
4.94%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
2.20
3Y (annualized)
0.35
5Y (annualized)
--
0.45
10Y (annualized)
--
0.33

14 พ.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY