ค้นหาจากรหัสกองทุน

LHGOV-A

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตร ชนิดสะสมมูลค่า

Performance

(LHGOV-A)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.78%
6M
1.72%ดี
1.36%
1Y
2.55%ดี
1.63%
3Y (annualized)
1.24%
5Y (annualized)
1.76%ดี
1.59%
10Y (annualized)
--
2.07%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
3Y (annualized)
0.72%
5Y (annualized)
0.89%
10Y (annualized)
--
0.80%

20 ส.ค. 62

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล