ค้นหาจากรหัสกองทุน

LHGROWTH-A

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด แอล เอช โกรทชนิดสะสมมูลค่า

Performance

(LHGROWTH-A)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
2.53%ดี
1.51%
6M
2.71%ดี
1.18%
1Y
-2.02%
3Y (annualized)
3.95%ดี
3.50%
5Y (annualized)
3.15%
10Y (annualized)
--
11.17%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-9.60%ดี
-10.87%
3Y
-13.97%ดี
-14.97%
5Y
-13.97%ดี
-16.88%
10Y
--
-22.81%

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล