ค้นหาจากรหัสกองทุน

LHGROWTH-D

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด แอล เอช โกรทชนิดจ่ายปันผล

Performance

(LHGROWTH-D)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
6.91%ดี
5.96%
1Y
32.20%
3Y (annualized)
0.68%
5Y (annualized)
2.63%
10Y (annualized)
0.00%-
7.50%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.00%-
-
6M
0.00%-
-
1Y
15.98%ดี
17.89%
3Y (annualized)
19.42%ดี
19.45%
5Y (annualized)
16.46%ดี
16.41%
10Y (annualized)
0.00%-
15.54%

25 ต.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล