ค้นหาจากรหัสกองทุน

LHHEALTH-D

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด แอล เอช เฮลธ์ อินโนเวชั่น ชนิดจ่ายเงินปันผล

Performance

(LHHEALTH-D)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-10.84%
6M
--
-10.36%
1Y
--
-4.82%
3Y (annualized)
--
11.73%
5Y (annualized)
--
8.94%
10Y (annualized)
--
12.15%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
--
12.29%
3Y (annualized)
--
14.81%
5Y (annualized)
--
14.38%
10Y (annualized)
--
14.78%

17 ม.ค. 65

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล