ค้นหาจากรหัสกองทุน

LHMM-A

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน ชนิดสะสมมูลค่า

Performance

(LHMM-A)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.09%ดี
0.08%
6M
0.16%ดี
0.15%
1Y
0.28%ดี
0.27%
3Y (annualized)
0.74%ดี
0.70%
5Y (annualized)
0.88%
10Y (annualized)
1.19%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
3Y (annualized)
-3.98ดี
-4.36
5Y (annualized)
-5.29
10Y (annualized)
-4.32

24 ม.ค. 65

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ผลตอบแทน

24 ม.ค. 65

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล