LHPROP-I

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-1.69%
3M
-3.49%
6M
-6.93%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
LHFUND
ประเภทกอง
Fund of Property Fund - Thai
ค่าความเสี่ยง
8 - กองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนบางส่วน
นโยบายการจ่ายปันผล
จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
N/A
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
N/A
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
N/A
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
0 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
0 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
18 พ.ย. 58
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
941,190,470.72 บาท