LHPROPG-E

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-0.61%
3M
-1.73%
6M
-7.35%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
LHFUND
ประเภทกอง
Fund of Property fund - Foreign
ค่าความเสี่ยง
8 - กองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
N/A
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
N/A
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
N/A
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
500 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
16 ต.ค. 63
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,738,796.44 บาท