ค้นหาจากรหัสกองทุน

LHPROPIA-D

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา เฟล็กซิเบิล A ชนิดจ่ายเงินปันผล

Performance

(LHPROPIA-D)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-7.18%
6M
-6.03%ดี
-6.07%
1Y
-2.17%
3Y (annualized)
-0.45%
5Y (annualized)
3.21%ดี
2.83%
10Y (annualized)
--
6.74%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
9.77%ดี
9.55%
3Y (annualized)
16.04%
5Y (annualized)
12.71%
10Y (annualized)
--
11.15%

28 ม.ค. 65

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ผลตอบแทน

28 ม.ค. 65

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล