ค้นหาจากรหัสกองทุน

LHPROPINFRA-D

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดจ่ายเงินปันผล

Performance

(LHPROPINFRA-D)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
6M
-4.47%
3Y (annualized)
0.37%ดี
-0.19%
5Y (annualized)
--
1.59%
10Y (annualized)
--
7.85%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
27.66%ดี
27.73%
3Y (annualized)
18.31%ดี
18.81%
5Y (annualized)
--
15.52%
10Y (annualized)
--
13.02%

29 มี.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY