ค้นหาจากรหัสกองทุน

LHROBOTE-E

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด แอล เอช โรโบติกส์-E ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

Performance

(LHROBOTE-E)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
1Y
--
35.81%
3Y (annualized)
--
20.40%
5Y (annualized)
--
15.17%
10Y (annualized)
--
-
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
--
17.42%
3Y (annualized)
--
20.75%
5Y (annualized)
--
14.84%
10Y (annualized)
--
-

27 ก.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY