ค้นหาจากรหัสกองทุน

LHSTPLUS-A

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส ชนิดสะสมมูลค่า

Performance

(LHSTPLUS-A)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.15%ดี
0.09%
6M
0.28%ดี
0.27%
1Y
0.62%ดี
0.69%
3Y (annualized)
1.07%ดี
0.96%
5Y (annualized)
0.00%-
1.07%
10Y (annualized)
0.00%-
1.73%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.00%-
-
6M
0.00%-
-
1Y
0.06%ดี
0.14%
3Y (annualized)
0.51%
5Y (annualized)
0.00%-
0.47%
10Y (annualized)
0.00%-
0.51%

23 ก.ย. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล