ค้นหาจากรหัสกองทุน

LHSTRATEGY-A

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า

Performance

(LHSTRATEGY-A)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.09%
6M
7.72%ดี
6.00%
1Y
12.39%
3Y (annualized)
1.66%
5Y (annualized)
--
1.80%
10Y (annualized)
--
6.29%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-6.06%
3Y
-31.83%
5Y
--
-36.03%
10Y
--
-36.19%

25 ม.ค. 65

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ผลตอบแทน

25 ม.ค. 65

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล