LHTPROP

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
10.38%
3M
7.92%
6M
5.13%
1Y
ดูทั้งหมด

กลยุทธ์การลงทุน

กองทุนรวม Property Fund และ REITs ไทย บริหารแบบ Active พร้อมด้วยการบริหารความเสี่ยง เพื่อรับโอกาสสร้างผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอในระยะยาว

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
LHFUND
ประเภทกอง
Fund of Property Fund - Thai
ค่าความเสี่ยง
8 - กองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
0 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
0 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
4 ก.ย. 56
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
2,023,055,954.49 บาท