M-EM

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
26.74%
3M
9.34%
6M
-16.86%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
MFC
ประเภทกอง
Emerging Market
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
21 ม.ค. 64
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,703,641,453.94 บาท