ค้นหาจากรหัสกองทุน

M-RMF-A

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด ตราสารการเงินคุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป

Performance

(M-RMF-A)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3Y (annualized)
0.74%
5Y (annualized)
0.90%
10Y (annualized)
1.20%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
3Y (annualized)
-4.29
5Y (annualized)
-5.40
10Y (annualized)
-4.60

26 พ.ย. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ผลตอบแทน

26 พ.ย. 64

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล