ค้นหาจากรหัสกองทุน

MGE

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล อิควิตี้ ฟันด์

Performance

(MGE)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-4.84%
6M
-1.31%
3Y (annualized)
1.18%
5Y (annualized)
-0.42%ดี
-0.78%
10Y (annualized)
5.19%ดี
1.72%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-18.65%
3Y
-21.97%
5Y
-19.57%ดี
-27.04%
10Y
-19.57%ดี
-30.82%

22 พ.ค. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY