MVLTF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มค่าหุ้นระยะยาว

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
5.00%
3M
6.49%
6M
0.43%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
MFC
ประเภทกอง
Equity General
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
0 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
0 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
4 พ.ย. 47
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,875,678,062.24 บาท