ONE-EC14-RA

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด วรรณ อีควิตี้ฟันด์ (คอร์ปอเรท 14) ชนิด"ไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
1.18%
3M
-3.29%
6M
8.38%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
ONEAM
ประเภทกอง
Equity Large Cap
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
0 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
4 ธ.ค. 61
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
10,079,083.67 บาท