ONE-GLOBHY-I

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฮยิลด์บอนด์ ระยะสั้น ชนิดหน่วยลงทุนสำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่หรือผู้ลงทุนสถาบัน

รายละเอียดการซื้อ

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งต่อไป
1,000,000 บาท
1,000,000 บาท

ค่าธรรมเนียม

ตามหนังสือชี้ชวน
เก็บจริง
ข้อมูลค่าธรรมเนียมจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อความแม่นยำของข้อมูลกรุณาศึกษาข้อมูลจาก หนังสือชี้ชวน