ONE-HOSPITAL

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด วรรณ โฮสพีทอล

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-1.45%
3M
4.24%
6M
20.09%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
ONEAM
ประเภทกอง
Aggressive Allocation
ค่าความเสี่ยง
7 - กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
10,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
10,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
18 มี.ค. 59
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
40,190,591.39 บาท