ค้นหาจากรหัสกองทุน

ONE-NIPPON

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด วรรณ นิปปอน ฟันด์

Performance

(ONE-NIPPON)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-3.19%
6M
-4.08%
1Y
-10.97%ดี
-11.72%
3Y (annualized)
4.72%
5Y (annualized)
--
5.21%
10Y (annualized)
--
2.61%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-0.53
3Y (annualized)
0.43
5Y (annualized)
--
0.36
10Y (annualized)
--
0.17

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล