ONE-ULTRA

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด วรรณ อัลตร้า อินคัม ฟันด์

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-3.66%
3M
-8.13%
6M
-5.81%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
ONEAM
ประเภทกอง
Moderate Allocation
ค่าความเสี่ยง
5 - กองทุนรวมผสม
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
50,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
50,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
31 ส.ค. 58
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
369,236,637.02 บาท