ค้นหาจากรหัสกองทุน

ONEPROP-RMF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

Performance

(ONEPROP-RMF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-5.11%
6M
-0.98%
1Y
-5.53%ดี
-6.61%
3Y (annualized)
-3.43%
5Y (annualized)
0.25%
10Y (annualized)
0.00%-
6.99%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-15.32%ดี
-16.40%
3Y
-35.85%
5Y
-36.01%
10Y
0.00%-
-38.02%

17 ก.ย. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล