ค้นหาจากรหัสกองทุน

ONEPROP-RMF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

Performance

(ONEPROP-RMF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-4.93%
6M
-3.33%
1Y
2.00%ดี
1.73%
3Y (annualized)
-3.90%
5Y (annualized)
0.02%
10Y (annualized)
--
6.99%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-10.59%
3Y
-35.85%
5Y
-35.85%
10Y
--
-38.02%

20 ม.ค. 65

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ผลตอบแทน

20 ม.ค. 65

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล