ONEPROP-SG

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ สิงคโปร์

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-6.61%
3M
-1.68%
6M
-10.52%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
ONEAM
ประเภทกอง
Fund of Property fund - Foreign
ค่าความเสี่ยง
8 - กองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
N/A
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
N/A
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
N/A
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
5,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
5,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
14 ก.ย. 54
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
121,481,434.45 บาท