ค้นหาจากรหัสกองทุน

PFIXRMF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

Performance

(PFIXRMF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3Y (annualized)
0.66%
5Y (annualized)
0.83%
10Y (annualized)
1.39%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-4.49ดี
-7.02
3Y (annualized)
-6.08ดี
-5.56
5Y (annualized)
-5.30
10Y (annualized)
-4.43

16 มิ.ย. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY