PRINCIPAL 70LTFD-T

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล T

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
0.86%
3M
-2.39%
6M
0.60%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
PRINCIPAL
ประเภทกอง
Equity General
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
18 ก.ค. 48
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
248,324,380.19 บาท