PRINCIPAL APEQ

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อิควิตี้

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
0.24%
3M
1.06%
6M
-16.18%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
PRINCIPAL
ประเภทกอง
Asia Pacific Ex Japan
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
31 ก.ค. 57
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
24,519,748.42 บาท