ค้นหาจากรหัสกองทุน

PRINCIPAL CHEQ-A

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า

Performance

(PRINCIPAL CHEQ-A)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-6.79%
6M
-6.50%ดี
-7.85%
1Y
-1.31%
3Y (annualized)
9.87%
5Y (annualized)
0.00%-
5.48%
10Y (annualized)
0.00%-
5.56%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.00%-
-
6M
0.00%-
-
1Y
19.07%
3Y (annualized)
19.04%ดี
19.48%
5Y (annualized)
0.00%-
17.16%
10Y (annualized)
0.00%-
18.52%

19 ต.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล