ค้นหาจากรหัสกองทุน

PRINCIPAL DAILY FIX

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้

Performance

(PRINCIPAL DAILY FIX)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
6M
0.57%ดี
0.53%
1Y
0.96%ดี
0.91%
3Y (annualized)
0.85%ดี
0.78%
5Y (annualized)
0.99%
10Y (annualized)
1.47%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
0.07%ดี
0.09%
3Y (annualized)
0.07%ดี
0.11%
5Y (annualized)
0.19%
10Y (annualized)
0.22%ดี
0.38%

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล