ค้นหาจากรหัสกองทุน

PRINCIPAL FIRMF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

Performance

(PRINCIPAL FIRMF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.41%ดี
0.32%
6M
0.16%ดี
-0.24%
1Y
1.38%ดี
0.74%
3Y (annualized)
1.52%
5Y (annualized)
1.69%
10Y (annualized)
2.33%ดี
2.24%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
0.76%ดี
1.37%
3Y (annualized)
0.64%ดี
0.95%
5Y (annualized)
0.64%ดี
0.94%
10Y (annualized)
0.71%ดี
0.92%

23 ก.ย. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY