ค้นหาจากรหัสกองทุน

PRINCIPAL GEF-A

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า

Performance

(PRINCIPAL GEF-A)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
6M
13.53%ดี
11.53%
1Y
31.81%
3Y (annualized)
9.25%ดี
8.74%
5Y (annualized)
11.03%ดี
7.85%
10Y (annualized)
--
1.79%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
20.17%ดี
22.23%
3Y (annualized)
16.50%ดี
18.85%
5Y (annualized)
13.43%ดี
15.40%
10Y (annualized)
--
16.95%

03 มี.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY