PRINCIPAL GPS-A

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเฟอร์ ซิเคียวริตี้ ชนิดสะสมมูลค่า

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-6.32%
3M
-11.03%
6M
-11.01%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
PRINCIPAL
ประเภทกอง
Foreign Investment Allocation
ค่าความเสี่ยง
5 - กองทุนรวมผสม
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
50,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
50,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
10 เม.ย. 61
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
24,172,606.39 บาท