PRINCIPAL JEQ-A

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า

Performance

(PRINCIPAL JEQ-A)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
5.39%
6M
19.66%ดี
14.96%
1Y
22.80%
3Y (annualized)
8.68%
5Y (annualized)
10.39%
10Y (annualized)
8.90%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
3Y (annualized)
0.47
5Y (annualized)
0.63
10Y (annualized)
0.52

11 ก.ค. 67

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ผลตอบแทน

11 ก.ค. 67

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล