PRINCIPAL SET50SSF-SSF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เซ็ท 50 อินเด็กซ์เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออม

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-6.07%
3M
-3.67%
6M
2.18%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
PRINCIPAL
ประเภทกอง
SET 50 Index Fund
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
14 เม.ย. 63
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
41,422,092.4 บาท