PRINCIPAL TDIF-SSF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ SSF

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
4.03%
3M
6.93%
6M
5.98%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
PRINCIPAL
ประเภทกอง
Equity General
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
1 เม.ย. 63
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
12,902,255.79 บาท