PRINCIPAL TREASURY

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
0.19%
3M
0.32%
6M
0.41%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
PRINCIPAL
ประเภทกอง
Money Market Government
ค่าความเสี่ยง
2 - กองทุนตลาดเงินที่ลงทุนในต่างประเทศบางส่วน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
23 มิ.ย. 52
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
426,281,044.38 บาท