ค้นหาจากรหัสกองทุน

PRINCIPAL VF-A

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เพิ่มพูนทรัพย์ โดยอัตโนมัติ

Performance

(PRINCIPAL VF-A)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
1Y
0.61%ดี
0.61%
3Y (annualized)
0.98%ดี
0.92%
5Y (annualized)
1.05%ดี
0.97%
10Y (annualized)
--
1.51%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-6.11
3Y (annualized)
-5.02ดี
-6.80
5Y (annualized)
-8.66
10Y (annualized)
--
-7.42

22 ต.ค. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY