PRINCIPAL VNEQ-I

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-15.39%
3M
-14.07%
6M
-13.09%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
PRINCIPAL
ประเภทกอง
Vietnam Equity
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
500,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
100,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
16 มี.ค. 61
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
217,790,899.72 บาท