ค้นหาจากรหัสกองทุน

PRINCIPAL iDIV-A

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า

Performance

(PRINCIPAL iDIV-A)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
8.38%
6M
19.36%ดี
16.29%
1Y
14.50%ดี
11.74%
3Y (annualized)
-3.78%
5Y (annualized)
3.96%ดี
3.57%
10Y (annualized)
--
6.47%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
28.42%ดี
28.44%
3Y (annualized)
19.81%ดี
19.49%
5Y (annualized)
16.54%ดี
16.42%
10Y (annualized)
--
16.26%

05 มี.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY