ค้นหาจากรหัสกองทุน

PRINCIPAL iDIV-R

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

Performance

(PRINCIPAL iDIV-R)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.29%ดี
-0.08%
1Y
-2.32%
3Y (annualized)
5.98%ดี
5.90%
5Y (annualized)
3.04%
10Y (annualized)
--
10.64%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-10.51%ดี
-10.85%
3Y
-15.06%
5Y
-16.97%
10Y
--
-22.80%

13 ก.ย. 62

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล